Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende gælder som aftalegrundlag for handel mellem U-ACT A/S og vores kunder.

 1. Erhvervskunderwebshop henvises til vores salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Du kan læse Salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskøb længere nede.
 1. Erhvervskunderder køber andre services, ydelser og produkter, som ikke kan købes på webshoppen henvises til vores salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 2. Du kan læse Salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskøb længere nede.

Salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1

Sidst opdateret d. 26.04.2023

 • Definitioner
 • Bestilling, priser og betaling
 • Levering og ejendomsforbehold
 • Fortrydelsesret, annullering, reklamation og garanti
 • Ansvar
 • Produktansvar
 • Software
 • Gaver
 • Underleverandører
 • Ændringer
 • Lovvalg og værneting
 • Kontaktoplysninger

 Definitioner

 • Betingelserbetyder disse salgs- og leveringsbetingelser.
 • U-ACTbetyder U-ACT A/S.
 • Kundebetyder de erhvervsdrivende, som benytter U-ACT A/S som leverandør.

 Bestilling, priser og betaling

 1. Der er indgået en bindende aftale med U-ACT, når Kunden har modtaget en bekræftelse fra U-ACT.
 2. Prisen for de specifikke varer fremgår af den bekræftelse, Kunden modtager fra U-ACT. Annoncerede priser er angivet inklusiv moms og levering, medmindre andet specifikt fremgår.
 3. U-ACT er berettiget til at begrænse salg af kampagne- eller tilbudsvarer, herunder fx begrænse mængden af det tilladte indkøb af en bestemt vare.
 4. Opstår der omstændigheder, der påvirker omkostningerne for de varer, Kunden har bestilt, herunder men ikke begrænset til forøgelse af råvare-, fremstillings- eller transportomkostningerne, er U-ACT berettiget til at ændre prisen med omgående virkning. U-ACT underretter hurtigst muligt Kunden herom.
 5. Sælgers betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato.
 6. U-ACT er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til over for Kunden at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes og øvrige omkostningers rettidige betaling.
 7. For varer, der købes på kredit, skal betaling ske senest på forfaldsdatoen som angivet i fakturaen, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Alle udstående fakturaer vil automatisk betragtes som forfaldne, såfremt der sker betalingsmisligholdelse med en enkelt faktura. U-ACT er berettiget til at udveksle oplysninger med relevante kreditoplysningsbureauer. Såfremt der anmodes om kredit, er U-ACT ligeledes berettiget til at anmode om en kreditvurdering hos et relevant kreditoplysningsbureau, samt til at validere oplysninger om leveringsadresse, kreditkortindehaver m.v.
 8. Betaler Kunden ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med nationalbankens til enhver tid gældende rentesats og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

Levering og ejendomsforbehold

 1. Afhentning: Der kan afhentes varer på Generatorvej 15, 2860 Søborg efter aftale – dette er dog ikke en valgmulighed i check out. Derfor skal dette aftales via e-mail inden køb.
 2. Levering: Overgangen sker, når U-ACT overleverer de bestilte varer til Kundens valgte fragtfører. Hvis dette ikke er ved U-ACT, vil U-ACT afholde omkostningerne frem til det aftalte sted, mens Kunden afholder omkostningerne fra det aftalte sted. Varerne er klar til levering den dato, der er oplyst af U-ACT, og Kunden er forpligtet til at være klar til at modtage varerne på det aftalte tidspunkt. Medmindre andet er aftalt, har U-ACT ligeledes ret til at levere før det anførte tidspunkt. Risikoovergang og levering: Overgangen sker, når U-ACT overleverer de bestilte varer til Kundens valgte fragtfører. Hvis dette ikke er ved U-ACT, sker risikoovergangen og levering når godset stilles til rådighed for Kundens fragtfører, uaflæsset. (Incoterms2020 – FCA)
 3. Såfremt Kunden ikke er klar til at modtage eller afhente varerne på det aftalte sted og tidspunkt, er U-ACT berettiget til at opbevare varerne for Kundens regning og risiko, indtil genlevering kan ske. Udgifterne til forgæves levering og genlevering afholdes af Kunden.
 4. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som tilstrækkelig dokumentation for levering.
 5. Såfremt forsinkelse er væsentlig, er Kunden berettiget til at hæve den eller de ordrer, der er berørt af den væsentlige forsinkelse, såfremt U-ACT ikke inden 10 arbejdsdage efter at have modtaget et påkrav fra Kunden har leveret den aftalte ordre. Hvis der er aftalt successiv levering, er Kunden dog alene berettiget til at hæve ordrer for så vidt angår den eller de forsinkede delleverancer. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering, herunder ret til erstatning eller anden kompensation.
 6. Uanset pkt. 16 er U-ACT berettigede til at levere senere end det aftalte tidspunkt i tilfælde af:
 1. Force majeure – som force majeure anses forhold, der er uden for U-ACT’s kontrol, og som U-ACT ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, pandemi og arbejdsstridigheder.
 2. Forsinkelse, som skyldes U-ACT’s leverandører, transportører eller øvrige tredjemænd
 3. Usædvanligt vejrlig
 4. Arbejdskonflikter uanset årsag
 5. Offentlige påbud eller forbud, som U-ACT ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse

       15. U-ACT bevarer ejendomsretten til varer leveret i henhold til disse Betingelser, indtil fuld betaling har fundet sted,  således at U-ACT er berettiget til at tilbagetage varer, hvis betalingen ikke sker.

 Fortrydelsesret, annullering, reklamation og garanti

 1. Når U-ACT har udstedt en ordrebekræftelse og varerne er blevet afsendt, kan ordrer ikke ændres eller annulleres, medmindre dette er godkendt af U-ACT.
 2. Kunden skal straks ved modtagelsen, og altid inden varerne tages i brug, bearbejdes eller indbygges, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri, herunder at farve- og nuanceforskelle ligger inden for det acceptable.
 3.  Hvis der opdages fejl eller mangler i forbindelse med undersøgelsen i punkt 20, som ønskes påberåbt, skal det straks og senest 7 dage fra modtagelsen meddeles skriftligt til U-ACT. Hvis fejl eller mangler, som er opdaget eller burde have været opdaget, ikke meddeles skriftligt til U-ACT indenfor denne frist, kan de ikke senere gøres gældende.
 4. U-ACT forbeholder sig retten til at afhjælpe manglen.
 5. Returnering af varen og betaling af returomkostninger:

Når du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb, skal du sende eller aflevere varen til [U-ACT A/S, Generatorvej 15, 2860 Søborg]. Returneringen af varen skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at returnere varen. Du skal selv betale omkostningerne i forbindelse med din returnering. (Varer som f.eks. fladskærme kan ikke returneres med almindelig post. De forventede returneringsomkostninger for sådanne varer, beløber sig normalt til højest 699 kr.)

U-ACT har ret til at annullere udestående ordrer eller standse leveringen med omgående virkning såfremt, men ikke begrænset: 

Et forfaldent beløb i henhold til en faktura ikke betales rettidigt. 

Der afgives urigtige eller vildledende oplysninger over for U-ACT

Kunden er insolvent

Kunden væsentligt har misligholdt aftalen

En købspris er fejlagtigt angivet

Købet er foretaget af en konkurrerende virksomhed

Købet er foretaget med videresalg for øje

22. Hvis en vare er omfattet af en fabriksgaranti kan denne alene gøres gældende mod udstederen af denne garanti og aldrig mod U-ACT.

23. Der ydes ikke 2 års reklamationsret.

24. U-ACT sælger både varer, der er fremstillet til privat og erhvervsmæssig brug.

Ansvar

25. U-ACT fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab eller følgetab, herunder men ikke begrænset til driftstab, indtægtstab, mistede besparelser, tab eller beskadigelse af data, goodwill, forretningsmuligheder eller omdømme.

26. U-ACT’s ansvar begrænses i enhver henseende til maksimalt at udgøre værdien af de fakturerede varer.

Produktansvar

27. U-ACT er kun ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede varer, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.

28. Hvis U-ACT måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Kunden forpligtet til at skadesløsholdelse U-ACT for det ansvar, som U-ACT måtte blive pålagt, og som er videregående end U-ACT’s ansvar efter ovenstående bestemmelser.

29. U-ACT’s produktansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til forsikringssummen for U-ACT’s produktansvarsforsikring, medmindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser.

 Software

30. For software som sælges separat eller som følger med øvrige produkter gælder de vilkår, der til enhver tid er fastsat af leverandøren af softwaren. Kunden får en ikke-eksklusiv begrænset brugsret til softwaren. Kunden opnår ikke anden ret, herunder ophavsret eller andre immaterielle rettigheder til softwaren.

 Underleverandører

31. U-ACT er berettiget til at anvende underleverandører til at opfylde sine forpligtelser.

Ændringer

32. U-ACT forbeholder sig ret til løbende at ændre i Betingelserne. Den seneste version af Betingelserne er dog altid tilgængelig på www.u-act.dk

Lovvalg og værneting

33. Betingelserne samt den eller de aftaler, der indgås i henhold hertil, er underlagt dansk ret, og den kompetente ret, ved sælgers hjemsted, skal være værneting for alle sager, uanset om en sag er baseret på rettigheder og forpligtelser i eller uden for kontrakt.

Kontaktoplysninger

34. U-ACT A/S (CVR- nr.: 43990683), Generatorvej 15, 2860 Søborg. 

Telefonnummer: +45 70 22 33 60

 

 Salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 2

(Erhvervskunder der køber andre services, ydelser og produkter, som ikke kan købes på webshoppen) 

Sidst opdateret d. 26.04.2023

§1. Indledning

Nedenstående leveringsbetingelser finder anvendelse ved alt U-ACT A/S salg af diverse udstyr og/eller konsulentydelser i det omfang i leverancen, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne. I øvrigt henvises til beskrivelsen af installationsforløbet i eventuelt vedlagte materiale.

§2. Ordrebekræftelse 

Ordren er bindende, når denne er bekræftet af U-ACT A/S, og når den er accepteret skriftligt af kunden. Hvis der under leverancen leveres ydelser der ikke er indeholdt i denne aftale, faktureres disse særskilt.

§3. Levering

Levering anses for sket og risikoen overgået til køber ved modtagelse af varerne på adressen. Den på ordren angivne leveringstermin er kun omtrentlig. Hvis U-ACT A/S ikke leverer inden for leveringstiden, er køber efter fristens udløb berettiget til ved skriftlig meddelelse til U-ACT A/S at kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor (min. 14 dage) og derved angive, at køber agter at hæve aftalen for så vidt angår den forsinkede del af leverancen, såfremt levering ikke sker inden for denne frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den således fastsatte frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til U-ACT A/S at hæve aftalen for så vidt angår den forsinkede del af leverancen. Køber kan ikke, bortset fra hæveadgangen, gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor U-ACT A/S som følge af forsinkelse. U-ACT A/S er således ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet direkte eller indirekte tab, som forsinkelsen måtte medføre.

§4. Dellevering

U-ACT A/S er berettiget til at foretage delleverance, når blot afvigelsen i forhold til ordren ikke kan anses for væsentlig.

§5. Mangler

U-ACT A/S hæfter for mangler ved det leverede udstyr, og sikrer at de mangler der måtte være udbedres hurtigst muligt. U-ACT A/S er berettiget til at ændre ordren overfor køber hvis U-ACT A/S leverandør eller producenten af de i aftalen nævnte ydelser ikke kan levere de nævnte produkter. Hvis disse ændres, må den samlede funktionalitet i den samlede levering ikke blive væsentligt ændret. Køber kan herunder ikke kræve erstatning for den ændrede levering. U-ACT A/S er ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet direkte eller indirekte tab eventuelle mangler måtte medføre. Reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for leverancen eller en del heraf.

§6. Software/rettigheder

Ved levering af softwareprodukter erhverver køber alene en ikkeeksklusiv brugsret til softwareproduktet. For softwareprodukter finder de særlige licensvilkår for den enkelte softwarepakke anvendelse.

§7. Produktansvar

I intet tilfælde er U-ACT A/S ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet direkte eller indirekte tab. De nævnte begrænsninger i U-ACT A/S ansvar gælder ikke, hvis U-ACT A/S har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod enten U-ACT A/S eller køber om erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden herom. U-ACT A/S og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det leverede udstyr. Det indbyrdes forhold mellem køber og U-ACT A/S skal dog altid afgøres ved Sø- og Handelsretten i København, jvf. § 10. Køber skal holde U-ACT A/S skadesløs i den udstrækning U-ACT A/S pålægges ansvar overfor 3. mand for sådan skade og sådant tab, som U-ACT A/S efter nærværende bestemmelse ikke er ansvarlig for overfor køber. U-ACT A/S har tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring. Hvis køber ønsker information om denne forsikrings dækning, kan henvendelse ske til U-ACT A/S.

§8. Rådgivning, vejledning og service

Hvis U-ACT A/S – hvad enten der til U-ACT A/S betales et vederlag herfor eller ej – yder køber teknisk rådgivning, vejledning eller service, og uanset karakteren heraf, er U-ACT A/S uden ansvar for enhver sådan rådgivning, vejledning og service og for enhver følge heraf.

§9. Betaling/ejendomsret

Alle oplyste priser er ekskl. moms og levering. Ved køb på denne ordre er betalingsbetingelserne 30 dage netto, fra faktureringsdato. Fra forfaldsdagen beregnes morarenter 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Hvis en betalingsplan er aftalt, skal denne overholdes. Det leverede udstyr forbliver U-ACT A/S ejendom indtil betaling er lagt fuldt ud.

§10. Værneting

Tvister i anledning af købet og deraf følgende retsforhold afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København.